facebook_page_plugin

ยู.ซี.เอส เซอร์วิส

ประกอบธุรกิจในด้านการให้บริการกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ฯลฯ ให้กับอาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการบ้านจัดสรรในเขตชลบุรี และปริมณฑล.
 
ติดต่อเรา
สายด่วน 082-3389555

หนังสือชี้แจง

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ยู.ซี.เอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำบริษัทด้านต่าง ๆ อาทิเช่น นโยบายบริษัท การให้บริการ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • เป็นเลิศทางด้านกำจัดปลวกและแมลงและพร้อมพัฒนาคุณภาพ

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการกำจัดปลวกและแมลงไปตามมารตาฐานสากลและมีจริธรรมด้านอาชีพ
2. บริหารจัดการงานด้านกำจัดปลวกและแมลงให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนา/เสริมสร้างบุคลากรทางวิชาให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาด้านวิชาชีพ

เป้าหมาย (Goals)

1. ผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยและพึงพอใจ
2. ขบวนการการให้บริการฝ่ายปฏิบัติการต้องมีประสิทธิภาพ/คุณภาพและถูกต้องตามมาตราฐานวิชาชีพ
3. บุคคลากรทางฝ่ายสำนักงานและฝ่ายปฏิบัติการต้องมีคุณภาพและมีชีวิตทีดีจากการปฏิบัติงาน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจาก บริษัท ยู.ซี.เอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ยู.ซี.เอส เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำบริษัทด้านต่าง ๆ อาทิเช่น นโยบายบริษัท การให้บริการ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ต่อไปนี้

มาตรฐานการบริการกำจัดแมลง

การตรวจเช็คและประเมินผล
การให้บริการทุกครั้งจะมีใบรายงานผลการทำงาน และติดตามผลโดยหัวหน้าฝ่ายบริการในแต่ละครั้ง ในบริเวณพื้นที่ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการบริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอใหม่เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วม กัน

งานบริการเพิ่มเติม
ในกรณีที่ท่านพบปัญหามีการระบาดของปลวก หรือแมลง ในระหว่างการให้บริการของบริษัทฯท่านสามารถติดต่อแจ้งให้บริการเพิ่มเติมได้ โดยทันที ทางบริษัทฯ ยินดีเข้าทำบริการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

การอบรมหัวหน้าและพนักงานบริการ
บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้รับการอบรมเป็นประจำ เพื่อให้ได้มาตรฐานการบริการที่ถูกวิธี และปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการอบรมจากชมรมคนกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการบริการเดียวกัน รวมถึงเทคนิคใหม่ ๆ ที่ทันสมัยพร้อมที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้า

แผนผังองค์กร


ใบรับรอง

CERTIFICATE

CERTIFICATE

CERTIFICATE

CERTIFICATE

CERTIFICATE

CERTIFICATE

CERTIFICATE

CERTIFICATE

CERTIFICATE

CERTIFICATE

แผนที่บริษัท

ติดต่อ บริษัท:

บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 55/24 หมู่ 5 ถนนเสม็ด–อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000.


โทร : 0-3839-8555-7
สายด่วน:
081 9497856(ปรึกษา ปลวก และแมลง)
082-3389555(ปรึกษา ป้องกันนก)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ไลน์ไอดี: @ucs2000
แฟ็กซ์: 0-3839-8557

Contact Us:

U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD. CHONBURI: 55/24 Moo 5 Samed-Angsira Rd. T.Samed A.Muang. Chonburi 20000.


Tel: 0-3839-8555-7
Hotline:
081 9497856 (Consult termites and insects)
082-3389555 (Consult Bird Prevention )
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lind ID: @ucs2000
Fax: 0-3839-8557

ซื่อสัตย์ ปลอดภัย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริการด้วยคุณภาพ