U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด


โทร: 0-3839-8555-7
สายด่วน: 082-3389555
ไลน์ไอดี: @ucs2000
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริการ ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส

ยุง และการป้องกันกำจัด

ชีววิทยา นิเวศวิทยาและการป้องกันกำจัดยุง

ปัจจุบัน มีสัตว์หลายชนิดที่เป็นปัญหาของคนและสัตว์ สัตว์ที่พบบ่อยๆ จำนวนมากได้แก่ แมลงและหนู แมลงหลายชนิดเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและสัตว์ แต่แมลงที่รู้จักกันดีและเป็นสัตว์ปีก ที่พบได้ทุกหนทุกแห่งคือ ยุง

วิทยาและนิเวศวิทยาของยุง

วงจรชีวิตของยุง

ยุงมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ 

ไข่ ---> ตัวอ่อน --->  ดักแด้ ---> ตัวเต็มวัย

ในแต่ละระยะจะถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนที่สำคัญ 3 ชนิด คือ ฮอร์โมนจากสมอง ecdisone และ juvinile hormone

 ระยะไข่

ไข่ยุงแต่ละชนิดมีขนาดและลักษณะไม่เหมือนกันลักษณะการวางไข่อาจบอกชนิดของ กลุ่มยุงได้ยุงชอบวางไข่บนผิวน้ำหรือบริเวณชื้น เช่น ภาชนะเหนือระดับน้ำ

ระยะตัวอ่อน หรือระยะลูกน้ำ

ลูกน้ำหายใจโดยการใช้ท่อหายใจและมีท่อตรงส่วนปลายท้องที่เรียกว่า “ไซฟอน”ยกเว้นยุงก้นปล่องรูเปิดหายใจที่เรียกว่า “สไปราคูลา โอเพนนิ่ง”

อาหารของลูกน้ำยุงได้แก่ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในน้ำ เช่น แบคทีเรีย สาหร่าย ลูกน้ำจะลอกคราบ 4 ครั้งแล้วกลายเป็นตัวโม่งหรือระยะดักแด้

การเจริญในระยะลูกน้ำจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน

 ดักแด้หรือระยะตัวโม่ง

ตัวโม่งรูปร่างผิดไปจากลูกน้ำ ส่วนหัวเชื่อมกับส่วนอกรูปร่างลักษณะคล้ายกับตัวเครื่องหมายจุลภาคท่อหายใจ อยู่ที่ส่วนหัวและใช้เวลาในการเจริญเติบโต 1-3 วัน

 ตัวเต็มวัย

ตัวยุงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนหัว   ประกอบด้วย ตา หนวด ปาก

ส่วนอก    ส่วนอกจะมีลวดลายต่างๆกัน ใช้ในการแยกชนิดของยุงได้ เป็นที่ตั้งของส่วนขาและปีก

ส่วนท้อง  เป็นที่ตั้งของอวัยวะสืบพันธุ์

 การผสมพันธุ์

เมื่อยุงตัวเมียออกมาได้ 1-2 วัน จะเริ่มผสมพันธุ์ตัวเมียจะทำการกระพือปีกเพื่อเป็นการเรียกตัวผู้เพื่อทำการ ผสมพันธุ์ ยุงเพศเมียบางชนิดเมื่อผสมพันธุ์แล้วจะต้องการเลือดจากสัตว์เลือดอุ่น

อายุของยุง

ตัวผู้จะอายุสั้นกว่าตัวเมีย ยุงตัวผู้อายุ 1 สัปดาห์ ยุงตัวเมียอายุ 1-5 เดือนอายุของยุงขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชนิดของยุงที่พบในประเทศไทย

งานบริการ

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.

55/24 หมู่ 5 ถนนเสม็ด–อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000.


55/44 Moo 5 Samed-Angsira Rd. T.Samed A.Muang. Chonburi 20000.

  • โทร: 038-398-5557 (ออฟฟิศ)

  • สายด่วน: 081-949-7856
    (รับปรึกษากำจัดปลวก และแมลง)

  • สายด่วน: 082-338-9555
    (รับปรึกษาป้องกัน และไล่นก)

  • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ไลน์: @ucs2000
  • แฟ็กซ์: 0-3839-8557
Copyright © 2023 U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.. All Rights Reserved.